Scroll to top
en pl

Badania i Rozwój

Rozległa wiedza i doświadczenie wyniesione z tysięcy godzin spędzonych w laboratoriach i uczelnianych murach stanowią o mocnych kompetencjach merytorycznych naszego zespołu. Dzięki nim dział R&D stale rozwija nowe, i udoskonala już opracowane, metody syntezy półprzewodnikowych kropek kwantowych.

Badania i Rozwój

NCBiR, Szybka Ścieżka

Spółka realizuje projekt pt. „Fluorescencyjny tusz bazujący na półprzewodnikowych kropkach kwantowych przeznaczony do drukowania wysokorozdzielczego”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Numer umowy o Wsparcie: nr POIR.01.01.01-00-0210/19-00 z dn. 16.10.2019.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 2 482 735 PLN

Łączna kwota projektu: 4 137 892 PLN

Okres realizacji: 2020 – 2022

Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT w branży energetycznej

Jest to Program mający na celu promocję polskich firm na rynkach międzynarodowych. Nasza firma bierze w nim udział jako członek klastra ICT. Projekt jest realizowany w ramach realizacji poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji: 2019 – 2021

Program „MOZART”

Jest to Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

Okres realizacji: 2018 – 2019

NCBiR, BRIdge Alfa

Spółka we współpracy z Kvarko ASI sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Przełomowa technologia wytwarzania półprzewodnikowych struktur nanokrystalicznych”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: nr 3/Kvarko z dn. 30.11.2017.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 800 000 PLN

Łączna kwota projektu: 1 000 000 PLN

Okres realizacji: 2017 – 2019

Produkty

No posts found.

Skip to content