OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA
QNA TECHNOLOGY S.A. NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2024 ROKU

Zarząd QNA TECHNOLOGY S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent” lub „QNA TECHNOLOGY S.A.”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 23 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, budynek Delta, sala konferencyjna na parterze („Walne Zgromadzenie”).

 1. Data, godzina i miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  1. data Walnego Zgromadzenia: 23 lutego 2024 roku;
  2. godzina Walnego Zgromadzenia: 12:00;
  3. miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, budynek Delta, sala konferencyjna na parterze;
  4. szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
   4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku regulowanym.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
   10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych.
   12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał znajduje się w załączniku do ogłoszenia i możliwa jest do pobrania ze strony internetowej https://qnatechnology.com/relacje-inwestorskie/. Przewiduje się zmianę statutu poprzez dodanie nowych § 5A, § 13A oraz § 13B statutu Spółki jak również poprzez zmianę § 7, § 8, § 13 oraz § 14 statutu Spółki – szczegóły w załączniku „Zestawienie zmian Statutu”.

 1. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
  1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

   Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: investors@qnatechnology.com.

   Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni załączyć do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania na dzień jego złożenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien dodatkowo załączyć do żądania kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wymagane jest załączenie do żądania oryginałów lub kopii dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów (np. odpisów z właściwych rejestrów, pełnomocnictw). Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF).

   O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

   Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

  2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

   Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres investors@qnatechnology.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej https://qnatechnology.com/relacje-inwestorskie/.

   Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni załączyć do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza (w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej, w tym jako skan) potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania na dzień jego złożenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien dodatkowo załączyć do żądania kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości. W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej wymagane jest załączenie do żądania oryginałów lub kopii dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów (np. odpisów z właściwych rejestrów, pełnomocnictw). Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form (dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź skan w formacie PDF).

   O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

  3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

   Każdy z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

   Zarząd Spółki informuje, iż każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

   Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia może zezwolić na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

   Propozycje zmian i uzupełnień o charakterze formalnym, technicznym lub językowym mogą być składane w formie ustnej z krótkim uzasadnieniem, chyba że ze względu na zakres proponowanych zmian Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi przedstawienie propozycji w formie pisemnej.

  4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

   Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

   Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

   Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

   Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

   Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji należących do każdego z akcjonariuszy.

   Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza, a w przypadku nieposiadania przez akcjonariusza numeru PESEL – dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane akcjonariusza takie jak nazwa (firma), siedziba, adres, numer z właściwego rejestru (np. numer KRS), jak również dane (jak w zdaniu poprzednim) osób reprezentujących tego akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo sporządzone wyłącznie w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

   Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być przesłane Zarządowi Spółki pocztą elektroniczną na adres: investors@qnatechnology.com, najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

   Do zawiadomienia należy dołączyć dokument pełnomocnictwa oraz skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, gdy akcjonariuszem nie jest osoba fizyczna. W zawiadomieniu należy wskazać: osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną lub nazwę (firmę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, niebędącego osobą fizyczną.

   Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreślonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.

   W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do takiego potwierdzenia, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

   Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa, przy czym akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo, niezwłocznie informuje o tym Zarząd Spółki poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres investors@qnatechnology.com, a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – również na piśmie wręczonym osobiście lub przesłanym listem poleconym na adres Spółki. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej jest skuteczne o ile zostanie doręczone Spółce przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

   Wzór pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie internetowej https://qnatechnology.com/relacje-inwestorskie/.

   Formularz głosowania na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej https://qnatechnology.com/relacje-inwestorskie/.

   Korzystanie z ww. formularzy nie jest obligatoryjne. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

   W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariusza.

  5. Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

   Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  6. Informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

   Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  7. Informacje o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

   Nie został uchwalony Regulamin Walnego Zgromadzenia, który przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

   Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednakże Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

  Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 7 lutego 2024 roku („Dzień rejestracji”). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych, przy czym Spółka nie emitowała akcji imiennych.

 3. Informacja, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

  1. Informacja ogólna: Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 26 stycznia 2024 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji, tj. nie później niż 8 lutego 2024 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

   były akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 7 lutego 2024 roku Akcjonariuszom rekomenduje się odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz nie znalazł się na wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do dopuszczenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  2. Lista uprawnionych

   Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich adres zamieszkania lub siedziby, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław) przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.

   Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu Spółki oraz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu Spółki (ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: investors@qnatechnology.com

   Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

   1. akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi – ich reprezentanci muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru,
   2. akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
   3. pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi przedstawić dokumenty dotyczące akcjonariusza wskazane w punktach powyżej i dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, na jego wniosek okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy.
  3. Rejestracja akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu

   Każdy uczestnik uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) zespołowi obsługi akcjonariuszy i jest umieszczany na liście obecności.Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o zgłoszenie się do punktu rejestracji akcjonariuszy najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

   Przy sporządzaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, dokonywane są następujące czynności:

   1. sprawdzenie tożsamości akcjonariusza albo jego pełnomocnika, (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to zaznaczyć na liście obecności),
   2. podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego się uczestnika,
   3. określenie liczby głosów przysługujących zgłaszającemu się uczestnikowi,
   4. uzyskanie podpisu uczestnika na liście obecności,
   5. wydanie uczestnikowi karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.
 4. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej https://qnatechnology.com/relacje-inwestorskie/ oraz w siedzibie Spółki (ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław).Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

 5. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

  Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej https://qnatechnology.com/relacje-inwestorskie/

 6. Załączniki:

  1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
  2. Zestawienie projektowanych zmian statutu;
  3. Projekt tekstu jednolitego statutu;
  4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
  5. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
  6. Informacja o liczbie akcji i głosów;
  7. Klauzula informacyjna RODO.
Skip to content