Wybrane dane finansowe

Dane w tys. zł IV Q 2023 IV Q 2022 I – IV Q 2023 I – IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży 3000,1 349,1 3938,6 398,8
Zysk (strata) ze sprzedaży 649,4 -1 154,5 -3 873,9 -5 541,8
Zysk (strata) brutto -1 827,3 -1 853,8 -3 816,5 -4 599,4
Zysk (strata) netto -1 827,3 -1 853,8 -3 816,5 -4 599,4
Amortyzacja 60,3 46,2 221,5 203,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 241,0 -988,0 -5 879,8 -4 001,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -621,3 -11,0 -1 529,7 -644,7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,0 0,0 15 076,9 2 006,4
Kapitał (fundusz) własny 13 745,5 0,0 13 745,5 0,0
Zobowiązania krótkoterminowe 141,3 0,0 141,3 0,0
Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 047,8 0,0 9 047,8 0,0
Należności krótkoterminowe 1 004,8 0,0 1 004,8 0,0
Należności długoterminowe 40,4 0,0 40,4 0,0
Skip to content