Przetwarzanie
danych osobowych

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W QNA TECHNOLOGY S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”) jest QNA TECHNOLOGY spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000982071, NIP: 8943091948 („Administrator” lub „QNA Technology”).

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem:

 1. e-mail: info@qnatechnology.com
 2. tel.: +48 882 760 674
 3. adres Administratora: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław (Polska)


CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonywania umów, w tym umów z partnerami QNA Technology, inwestorami (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez QNA Technology jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to jest:
  1. prowadzenie działalności inwestycyjnej, w tym relacje inwestorskie;
  2. prowadzenie relacji biznesowych;
  3. marketing usług QNA Technology w tym informowanie (kontakt) o wydarzeniach lub działalności QNA Technology, w szczególności za pośrednictwem newslettera („Newsletter”);
  4. cele analityczne, statystyczne, a także zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną qnatechnology.com;
  5. dochodzenie roszczeń i obrona praw związanych z prowadzoną przez QNA Technology działalnością gospodarczą;
  6. kontaktu i udzielania odpowiedzi podczas rozmowy telefonicznej lub na przesłane pytania i prowadzenie dalszej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z QNA Technology, w tym rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna, odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków księgowych, podatkowych, dotyczących rozpatrywania reklamacji, dotyczących spółek publicznych, w tym obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) („Rozporządzenie MAR”) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest zależny od celu i podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności na następujących zasadach:

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usług i wykonywania umowy, z którą jest związane przetwarzanie Danych Osobowych, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania danej umowy lub przedawnienia roszczeń;
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez QNA Technology jako administratora danych lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych;
 3. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 4. okres przetwarzania Danych Osobowych może wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania (np. Rozporządzenie MAR);
 5. przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) mogą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych lub Administrator będzie je przetwarzał dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia z Administratorem lub posiadającym inną podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych. Administrator może przekazać Dane Osobowe (na zasadach wynikających z przepisów prawa), w szczególności następującym podmiotom:

 1. powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z QNA Technology w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 2. organom i służbom państwowym, w tym w szczególności Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz organom wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem;
 3. Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, podmiotom upoważnionym do prowadzenia ewidencji w przypadku obligacji niemających postaci dokumentu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
 4. zewnętrznym podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne lub inne rozwiązania technologiczne, z których korzysta QNA Technology (w tym usługi IT; obsługa strony internetowej; prowadzenie baz danych; narzędzia do zarządzania Newsletterem oraz komunikacją elektroniczną);
 5. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe (w tym księgowości, biegli rewidenci i audytorzy) w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na rzecz QNA Technology;
 6. doradcom prawnym i konsultantom obsługującym QNA Technology w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 7. podmiotom realizującym przesyłki, świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych;
 8. partnerom pomagającym QNA Technology w analizie danych poprzez dostarczenie narzędzi analitycznych.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane Osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności ich podanie może być niezbędne do świadczenia przez QNA Technology usług lub podjęcia innych działań. W przypadku, gdy podanie Danych Osobowych będzie niezbędne, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi w szczególności: kontakt z Państwem, udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie lub prowadzenie korespondencji, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności QNA Technology (w tym za pośrednictwem Newslettera), prowadzenie z Państwa udziałem rekrutacji lub wykonanie usługi lub umowy.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianym w nich zakresie – przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie takiej zgody Strona 3 z 2 nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych i otrzymania ich kopii – prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu swoich Danych Osobowych, a w przypadku ich przetwarzania – prawo dostępu do tych danych; prawo uzyskania kopii swoich Danych Osobowych znajdujących się w posiadaniu Administratora oraz niektórych innych informacji w tym zakresie;
 3. Prawo do sprostowania Danych Osobowych – prawo żądania korekty wszelkich niepełnych lub niepoprawnych Danych Osobowych;
 4. Prawo do usunięcia Danych Osobowych – prawo żądania usunięcia Danych Osobowych w określonych sytuacjach; QNA Technology może odmówić usunięcia Danych Osobowych, tj. z uwagi na konieczność zachowania danych dla celów zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub dla celów dochodzenia roszczeń i obrony praw;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (zawieszenia ich przetwarzania);
 6. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych – prawo żądania pomocy w przeniesieniu Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, na rzecz innego podmiotu;
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes QNA Technology lub interes prawny osób trzecich – sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu QNA Technology nie będzie już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym wysyłania Newsletter) – sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ESP).


BRAK PROFILOWANIA

Dane Osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Skip to content