Przetwarzanie
danych osobowych

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w procesie rekrutacji
jest QNA Technology Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (nr KRS: 0000982071).


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli masz pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez QNA Technology, jesteśmy dla
Ciebie dostępni:
Pod nr telefonu: +48 882 760 674
Pod adresem e-mail: info@qnatechnology.com
Pod adresem firmy: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław


JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, na
podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • art. 22 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w QNA Technology.


JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO).

Nie przysługują poniższe uprawnienia:

 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
  (art. 22 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO).
  SKĄD POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe uzyskujemy tylko i wyłącznie od Ciebie, w procesie rekrutacji.


KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora.
Takimi podmiotami są podmioty świadczącym usługi informatyczne, hostingowe. Oprócz powyższego, Twoje dane mogą być
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania rekrutacji na wolne stanowisko oraz 3 miesiące po ustaniu
rekrutacji.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, masz prawo zgłosić skargę w organie
nadzorczym – W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr telefonu: 22 531
03 00, nr fax: 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa:www.uodo.gov.pl


CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy Twoich danych do Państw spoza EOG.

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY

NA TWOJE PRAWA?
Wobec Ciebie nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Twoje dane osobowe mogą
być przetwarzane w systemach informatycznych QNA Technology.

Skip to content